Είσοδος
Παραδείγματα Εφαρμογών Εγκιβωτισμού Προϊόντων
Εφαρμογές εγκιβωτισμού

   
  Εικόνες από εφαρμογή εγκιβωτισμού φιαλών με υγρό απορρυπαντικό
      σε δωδεκάδα ανά χαρτοκιβώτιο.


 
              

             
Συλλογή των φιαλών και     Παραλαβή φιαλών από     Τοποθέτηση των φιαλών
                    αυτόματη διαμόρφωση       από τον ρομποτικό          στο χαρτοκιβώτιο,  
                    τους σε δωδεκάδες.            βραχίονα.                         αυτόματο κλείσιμο του
                                                                                                       χαρτοκιβωτίου και προώθηση
                                                                                                       του στην έξοδο. 


      Εικόνες από εφαρμογή εγκιβωτισμού προϊόντων σε φακελάκι ,ανά δυάδες, και
      τοποθέτηση αυτών στο χαρτοκιβώτιο.                  

                   Συλλέγει τα φακελάκια σε δυάδες και τα ρουφάει       Τοποθετεί τα φακελάκια στο χαρτοκιβώτιο.
                   με blower.