Είσοδος
 

         Optisoft Financial Management - Λογισμικό Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης

                         Σύνδεση με όλα τα ERP της αγοράς                Υψηλή ποιότητα προγράμματος με μικρή επένδυση
                                                                                     ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ      Το  Optisoft Financial Management  είναι ένα πρωτοποριακό λογισμικό διαχείρισης  
    και 
προγραμματισμού των χρηματικών διαθεσίμων.
    Το  Optisoft Financial Management επιτυγχάνει:
 • Τον σωστό και ασφαλή σχεδιασμό των χρηματικών διαθεσίμων
 • Την αξιολόγηση και αξιοποίηση τραπεζικών προϊόντων
 • Την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου
    Το Optisoft Financial Management για την επίτευξη αυτών              
    χρησιμοποιεί τα υποσυστήματα:
 •   Bank Account Manager διαχειρίζεται τις προβλέψεις και πραγματοποιηθέντα    
    για:
        Δάνεια (Αναλήψεις, Δόσεις, Τόκοι, Έξοδα)
        Πινάκια (χορήγηση, έξοδα, προμήθεια τράπεζας, υπόλοιπο ποσό για            
          είσπραξη)
        Καταθετικοί Λογαριασμοί (Εισπράξεις, Τόκοι, Πάγιες Εντολές)

 •   Budgets (Προϋπολογισμοί)
        Κατάρτιση πολλών σεναρίων προϋπολογισμών για την ίδια χρονική περίοδο
        Αυτόματη δημιουργία σεναρίων με συντελεστές αύξησης ή μείωσης από
          χρηματικές ροές ή λογαριασμών γενικής λογιστικής.

 •   Cash Flow (Διαχείριση ταμειακών ροών)
        Εντοπισμός ημερομηνιών με πρόβλημα ρευστότητας.
        Σύγκριση προϋπολογιστικών και πραγματοποιηθέντων στοιχείων.
        Παρουσίαση ταμειακών ροών ανά ημέρα, μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο, έτος και                για οριζόμενο χρονικό διάστημα..
        Δείκτες χρηματικών διαθεσίμων
        Διακριτός διαχωρισμός διαβάθμισης των καθυστερούμενων οφειλών και                       εισπράξεων.
          Ετήσια κατάσταση ταμειακών ροών εναρμονισμένη σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.
  Διαχείριση ανοιχτών υπολοίπων με τους πελάτες ή προμηθευτές της                       επιχείρησης.


 •   Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες
      
  Αξιολόγηση της επιχείρησης σε όλους τους τομείς.

 •   Auditing
       
    Είναι μια υπηρεσία ελέγχου της ορθότητας και της νομιμότητας των
        συναλλαγών από τις Τράπεζες προς τους Δανειολήπτες

    Υπολογίστε τόκους και κάντε προβλέψεις για  τον  ταμειακό σας  προγραμματισμό  
    σε  κάθε επίπεδο, σε όλα τα νομίσματα της αγοράς, με on line ενημέρωση ισοτιμίας.
    Έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για πόσα χρήματα θα χρειαστείτε καιπότε


    Το Optisoft Financial Management λειτουργεί αυτόνομο ή σε σύνδεση με όλα
    τα  ERP της αγοράς για την αυτόματη άντληση στοιχείων από  ( πελάτες, προμηθευτές,
    αξιόγραφα, τρόπους πληρωμής,  λογαριασμούς γενικής λογιστικής, άρθρα λογιστικής,
    παραγγελίες αγορών/πωλήσεων, τιμολόγια αγορών/πωλήσεων, τιμολόγια εξόδων).

     Ετήσια κατάσταση ταμειακών ροών εναρμονισμένη με τα Δ.Λ.Π.              


Οφέλη:

    * Άμεση λειτουργία
    * Σωστή παρακολούθηση
    * Υψηλή ποιότητα προγράμματος με μικρή επένδυση

                                        ...για να έχετε ΕΣΕΙΣ τον έλεγχο!
Επικοινωνήστε μαζί μας!                                Κατεβάστε πλήρες demo.