Είσοδος
Οι Υπηρεσίες που Παρέχουμε
Υπηρεσίες Επιχειρισιακών Εφαρμογών και Custom Συστημάτων Αυτοματισμού

1. Εγκατάσταση Εφαρμογών και συστημάτων
Εγκατάσταση των εφαρμογών και εξοπλισμού που προωθούμε, στις εγκαταστάσεις του πελάτη.
 
2. Κατασκευή  Εφαρμογών
Ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών αυτοματισμού για την κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών του πελάτη, με στόχο
τη μείωση του κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας σε συνεργασία  

3. Παραμετροποίηση Εφαρμογών
Παραμετροποίηση των εφαρμογών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του πελάτη είτε στο αρχικό
στάδιο της εγκατάστασης είτε κατά τη λειτουργία της εφαρμογής, εφόσον υπάρξουν νέες απαιτήσεις.
 

4. Αποκατάσταση βλαβών σε συστήματα Hardware 
Επισκευή συσκευών

5. Τηλεφωνική υποστήριξη – Call Center

 
6. Επί Τόπου Υποστήριξη
Εξειδικευμένοι τεχνικοί επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του πελάτη για επίλυση προβλημάτων.
 
7. e-Support – Τηλεϋποστήριξη
Xρησιμοποιούμε τις πλέον προηγμένες τεχνολογίες με στόχο την υποστήριξη από απόσταση. Οι
υπηρεσίες αυτές υλοποιούνται μέσω του διαδικτύου, είναι ασφαλείς, και δεν απαιτούν από τον πελάτη
ειδικό εξοπλισμό ή τεχνογνωσία.